کمیته اجرایی

هیات رئیسه وشورای سیاستگذاری رویداد

جناب آقای دکتر سید محمودرضا آقامیری

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

 

جناب آقای دکتر علی نیازی

      معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

سرکار خانم دکتر طاهره فهیمی نجم

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی

 

جناب آقای دکتر بابک نگاهداری

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

مجریان رویداد

سرکار خانم دکتر طاهره فهیمی نجم

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی

 

جناب آقای دکتر حیدرامیران

دبیرعلمی رویداد وعضوء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی

 
     

کارگروه اجرایی

جناب آقای مهندس مهران خلیل خانی

مسئول هماهنگی رویداد و بازارچه کارآفرینی

 

جناب آقای مهندس مهدی گودرزی

مدیرکل فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

سرکار خانم مهندس نرگس ترکمان

مسئول IT رویداد

 

جناب آقای دکتر محمد مطیعی

مسئول اطلاع رسانی رویداد و مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

کارگروه تخصصی

جناب آقای دکتر محمدرضا تنهایی

مدیر کل پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

جناب آقای دکتر مهدی صالحی باروق

مدیر گروه هسته ای دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی

 

جناب آقای دکتر ساسان صعودی

سرپرست مرکز رشد علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

 

جناب آقای دکتر علیرضا عمو عابدین

معاون پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 

 

جناب آقای دکتر حسین اسکندرزاده

استاد مدعو گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

جناب آقای دکتر حسین مهبادی

عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

جناب آقای دکتر محسن جهانشاهی

عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

سرکار خانم دکتر فاطمه حمیدی فر

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

سرکار خانم دکتر شهرزاد خاکپور

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس باشگاه پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

جناب آقای دکتر حسن نگهدار

مدیر دفتر ارتباط بت صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی